Del Monte
Smoothie ice lollies

Ceril was radio spokesperson for “Bikini bodies” survey